Kosten

Jij hebt inmiddels al wat informatie van mij, maar vindt het wellicht ook prettig om mij even in het echt te ontmoeten om te bepalen of je een therapie bij mij wil starten. Net zo, vind ik het ook fijn om jou een keer te ontmoeten om in te schatten of ik mogelijk aan jouw hulpvraag kan beantwoorden. Daarvoor is het handig om eerst een kennismakingsgesprek te plannen. Een kennismakingsgesprek kan zowel telefonisch, per e-mail of op afspraak op locatie plaatsvinden en daaraan zijn geen kosten verbonden.

Als we na de kennismaking besluiten om met elkaar verder te gaan, zullen we een intakegesprek plannen, waarin we je hulpvraag en de grote lijnen van het behandelingstraject zullen vastleggen. De kosten van het intakegesprek zijn gelijk aan de prijs van één consult.

Een regulier consult vaktherapie (60 minuten) kost €90,= excl. btw.
In de meeste gevallen, behalve wanneer dit door de werkgever wordt betaald, is dit vrijgesteld van btw.
Voor studenten geldt een speciale studentenkorting op dit tarief.
Bij therapie op locatie worden reiskosten (€0,29/km) in rekening gebracht.

Vergoeding

Zorgverzekering

Vaktherapie wordt (gedeeltelijk) vergoed vanuit het aanvullende pakket en maakt geen aanspraak op het wettelijk eigen risico. Een groot gedeelte van de zorgverzekeraars vergoedt deze vorm van overige psychologische zorg. Kijk op de volgende pagina voor een overzicht van vergoeding van vaktherapie bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars stellen eisen aan de behandelende therapeuten met betrekking tot registratie en lidmaatschap van beroepsverenigingen. Op de pagina contact vind je de verenigingen en registers waar ik bij aangesloten ben.

Werkgever

In het geval van werkgerelateerde problematiek kan men een beroep doen op de werkgever.
Ongeveer één op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Een serieus probleem waar zowel werknemer als werkgever rekening mee moeten houden, want zowel te veel als te weinig werkdruk kan leiden tot psychische en fysieke gezondheidsklachten.
Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt.

In het Arbobesluit wordt deze eis in afdeling 4, artikel 2.15 nader uitgewerkt. Van werkgevers wordt verwacht dat zij een risico-inventarisatie en -evaluatie opstellen met een Plan van Aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit te voeren. Ook moeten werknemers worden voorgelicht over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken.
Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer eveneens tegen werkdruk. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt. Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het terugdringen van werkdruk, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Informeer daarom bij je werkgever of er mogelijkheden zijn tot vergoeding, wanneer je klachten werkgerelateerde zijn.

DBC

Een DBC mag geopend worden door iemand die opgenomen is in het BIG-register en bevoegd & bekwaam is om patiënten te classificeren volgens de systematiek DSM-V. Dit wordt dan hoofdbehandelaar genoemd. Een GZ-vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de 2e lijns behandeling uit te voeren. Dit wordt dan hulp door derden, taakdelegatie of hulppersoneel genoemd. Voorheen werd dit de verlengde arm-constructie genoemd. Het is echter zo dat de mogelijkheid tot inzetbaarheid van een GZ-vaktherapeut per zorgverzekeraar verschilt. In de DBC spelregels is vaktherapie wel opgenomen in de DBC beroepentabel van behandelaars. Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profielregister KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar.

Wanneer je dus ook een behandeling hebt of overweegt bij een behandelaar die een DBC mag openen, kan vaktherapie ook een onderdeel worden van de behandeling en derhalve daaruit worden betaald.

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Vaktherapie kan alleen worden vergoed vanuit een PGB als het gaat om een PGB-Jeugdwet met indicatie voor vaktherapie, voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
Je wendt zich hiervoor tot het loket Jeugdhulp of CJG van de gemeente waar je woont. Dit is een traject dat je zelf dient aan te vragen en te onderbouwen. Een voorwaarde die een gemeente stelt is dat deze zorg niet door een al gecontracteerde instelling gegeven kan worden en/of kunt motiveren waarom het Zorg in Natura aanbod niet passend is. Vaktherapie is erkend als een eigen specialisme en een veilige, kwalitatief goede vorm van jeugdhulp.

Het PGB-WMO is niet bedoeld voor behandeling, maar voor ondersteuning. Daarom kan vaktherapie niet worden vergoed vanuit dit type PGB.

Zelf betalen

Wanneer vergoeding via de zorgverzekeraar, werkgever, vergoeding uit het DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of PGB (Persoonsgebonden Budget) is niet aan de orde is, kunt u ervoor kiezen een vaktherapeutische behandeling zelf te betalen.